เรื่องราวความสำเร็จ

.

เรื่องราวความสำเร็จ

โปรแกรมบอดี้คีย์

60 วัน...ปลดล็อกสู่คุณคนใหม่

ประสบการณ์จริงจากนักธุรกิจแอมเวย์ที่เข้าร่วมโครงการบอดี้คีย์
60 วัน...ปลดล็อกสู่คุณคนใหม่ ที่ใครๆ ก็สามารถประสบความ
สำเร็จได้ หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ
อย่างโปรแกรมบอดี้คีย์...คุณทำได้แน่นอน!

success-stories01_03

คุณศรีศักดิ์ -
คุณนันท์ชญาณ์ หุ่นดี

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

success-stories01_03-02

คุณขวัญตา สกนธวัฒน์ -
คุณวีระพงษ์ รัตนพันธุ์ศรี

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

success-stories01_03-03

คุณรชยา กุลดารมย์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่

success-stories01_03-04

คุณวิศาล - คุณทัดดาว
ปัญจโสภกุล
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ
เพชรบริหารสองผู้สถาปนา

success-stories01_03-05

คุณสถิตย์ - คุณปัทมาวดี
ถึงแสง
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ
เพชรบริหาร

success-stories01_03-06

คุณสุขุม - คุณภคพร
พิทักษ์รัตน์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ
เพชรสองผู้สถาปนา

success-stories01_03-07

คุณพิชิต - คุณสุนิพร
ปัญญาพันธ์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร

success-stories01_03-08

คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์ -
คุณเฉลิม หวังบริรักษ์กุล
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร

success-stories01_03-09

คุณสุจิรา หมัดพิทักษ์ -
คุณเสน่ห์ อามีน
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ
มรกตสองผู้สถาปนา

success-stories01_03-10

คุณชมภูนุช แซ่พัว -
คุณไชยนันท์ อิ่มเอมกมล

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต

success-stories01_03-11

คุณชยันต์ยุทธ - คุณมนัสนันท์
ไทยงามศิลป์

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกต

success-stories01_03-12

คุณณิชารัศม์ ทวีหิรัญโรจน์
นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ
แพลตินัมสองผู้สถาปนา

success-stories01_03-13

คุณยิ่งยง - คุณลลิตา
ช่วยรอด

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ
แพลตินัมสองผู้สถาปนา

success-stories01_03-14

คุณอนุรักษ์ สุริยาอมรชัย -
คุณชมพูนุช ดีประสิทธิ์

นักธุรกิจแอมเวย์ระดับ
แพลตินัม